Předdůchod

Předdůchod není totéž co předčasný důchod

V rámci důchodové reformy se ve třetím pilíři důchodového systému zavedou takzvané předdůchody jako nový způsob čerpání peněz v období před dosažením důchodového věku. Nepůjde o žádnou státní dávku, ale o formu výplaty peněz ze soukromého penzijního spoření, které si klient zakládá dobrovolně.

S postupným prodlužováním věku odchodu do důchodu bude pravděpodobně v budoucnu přibývat lidí, kteří by rádi odešli do důchodu dříve. V období pár let před důchodovým věkem pro ně totiž může být obtížné udržet si či získat novou práci. Pokud budou v budoucnu spoléhat jen na stát, může je ale potkat jeden nepříjemný fakt – výrazné doživotní krácení penze při předčasném odchodu do důchodu. Východiskem se mohou stát tzv. předdůchody – výplata peněz ze soukromého penzijního spoření.

Bez ztráty státních příspěvků bude možné ze smluv uzavřených od roku 2013 čerpat prostředky jednorázově až při dosažení důchodového věku. Nová forma výplaty umožní, aby si lidé mohli nechat prostředky vyplácet ze soukromého penzijního spoření několik let před jeho dosažením důchodu. Formou pravidelné penze bude možné naspořené peníze začít čerpat až pět let před důchodovým věkem.

Co s novými předdůchody může střadatel získat?

Období výplaty peněz ze třetího soukromého pilíře bude pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu v systému důchodového pojištění považováno za tzv. vyloučenou dobu, a to až do dne dosažení důchodového věku. Pobírání těchto dávek proto nebude mít dopad na výši důchodových nároků z průběžného prvního (státního) pilíře důchodového systému. Předdůchody pomohou také s veřejným zdravotním pojištěním těchto lidí. Jinými slovy, člověk při dosažení důchodového věku nebude mít za dobu výplaty předdůchodu (na rozdíl od důchodu předčasného) krácen řádný státní důchod, přestože neodváděl žádné pojistné. V období pobírání předdůchodu bude také jeho příjemce považován za státního pojištěnce a stát za něj bude během výplaty platit zdravotní pojištění.

Minimální výše naspořených prostředků

Nárok na výhody plynoucí z předdůchodu získají ovšem jen ti občané, kteří splní určité podmínky. Nutná je především určitá minimální výše naspořených prostředků v doplňkovém penzijním spoření. Naspořená suma musí činit tolik, aby jednotlivá měsíční splátka dosáhla alespoň 30 procent celorepublikové průměrné mzdy. Výplata splátek přitom musí být sjednána jako neklesající. Dávka předdůchodu bude vyplácena měsíčně, bez možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit. Aby získal občan výhody ve zdravotním a sociálním pojištění, musí být dále výplata rozvržena tak, aby neskončila dříve, než příjemce dosáhne věku o 3 roky nižšího, než je věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod.

Kolik je třeba našetřit?

Výše naspořené částky musí být samozřejmě tím vyšší, čím dříve člověk hodlá začít předdůchod čerpat. Pokud by chtěl člověk čerpat předdůchod celých pět let před důchodovým věkem, musel by mít při dnešní průměrné mzdě naspořeno minimálně kolem 430 tisíc korun. Na nejkratší možnou dobu – dva roky výplaty předdůchodu – je potřebná částka přibližně 180 tisíc Kč, což znamená spořit po dobu 10 let přibližně 1 500 Kč měsíčně. Na spoření může občanovi přispívat také jeho zaměstnavatel, což je dnes skutečností u více než jednoho milionu občanů. Je také možné spořit v doplňkovém penzijním spoření méně a chybějící částku vložit z jiných úspor na účet i krátce před začátkem čerpání, při příspěvku nižším než 1 000 Kč měsíčně však střadatel přijde o část státních příspěvků.

Jednotná právní úprava bez odchylek

Ministerstvo práce a sociálních věcí se v minulosti již několikrát zabývalo požadavkem různých profesních skupin (např. pracovníků železniční dopravy, energetiky, hutnictví, hornictví, ale i zástupců takových profesí, jako jsou tanečníci, piloti letadel nebo „báňští záchranáři“) na nižší věkovou hranici pro nárok na starobní důchod. Tyto požadavky vždy odmítlo, neboť jedním ze základních principů zákona o důchodovém pojištění je zachování jednotné právní úpravy bez odchylek pouze pro některé skupiny pojištěnců. Žádné resortní, oborové či profesní nebo regionální zvýhodnění v zákoně o důchodovém pojištění není a ministerstvo je názoru, že ani nemá být obsaženo, protože důvody omezení výdělečné činnosti ve vyšším věku jsou dány specifikou zaměstnání a budoucí důsledky by měli zaměstnancům pomoci nést zaměstnavatelé třeba právě dostatečným příspěvkem na doplňkové penzijní spoření.

Zavedení zvláštních výhod pouze pro některé činnosti spadající do resortu jednoho ministerstva by znamenalo preferenční přístup v rámci základního důchodového pojištění, což by zcela jistě vedlo k uplatňování požadavků na různá specifická řešení v oblasti základního důchodového pojištění i ze strany dalších resortů a profesí, případně i velkých podniků, což nelze připustit. Vyhovění takovému požadavku by v podstatě znamenalo návrat k pracovním kategoriím, které byly zrušeny již zákonem č. 235/1992 Sb.

Rozdíl mezi předčasným důchodem a předdůchodem

Předčasný důchod (platí již nyní)

Před dosažením důchodového věku mohou lidé již nyní požádat o předčasný starobní důchod. Do předčasné penze může jít člověk v závislosti na ročníku narození o tři nebo o pět let dříve. Nevýhodou je, že důchod zůstane trvale krácen. Penze se krátí za každých i započatých 90 kalendářních dnů dřívějšího odchodu – a to tím více, čím dříve před dovršením důchodového věku člověk o předčasnou penzi požádal. Zahájení výplaty 5 let před důchodovým věkem může podle výše důchodu znamenat jeho trvalé krácení i o 20 a více procent. Nezbytnou podmínkou pro přiznání předčasného starobního důchodu je, aby pojištěnec ke dni přiznání této dávky měl již získánu dobu pojištění potřebnou pro nárok na řádný starobní důchod.

Pojištěnec má nárok na předčasný trvale krácený starobní důchod (podle § 31 zákona o důchodovém pojištění), jestliže:

  • získal potřebnou dobu pojištění (§ 29 odst. 1 nebo 3) a
  • do dosažení důchodového věku mu chybí nejvýše 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let, nebo až 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí či přesahuje 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let.

Rovněž v případě předčasného starobního důchodu se postupně prodlužuje délka potřebné doby pojištění pro nárok na tento důchod, a to obdobně jako v případě řádného starobního důchodu (cílově po roce 2018 na 35 let – včetně náhradních dob, respektive 30 let – bez náhradních dob).

Předdůchod (platí od 1. ledna 2013)

Nevyplácí se ze státního rozpočtu, na předdůchod si musí člověk naspořit sám. Pro výplatu před důchodovým věkem je nutné mít naspořeno tolik, aby měsíční splátka dosáhla alespoň 30 procent celorepublikové průměrné mzdy. Výplatu nelze přerušit nebo pozastavit, pokud se v průběhu čerpání člověk vrátí do práce, předdůchod se vyplácí dál. Stát platí po celou dobu čerpání předdůchodu za pojištěnce zdravotní pojištění.

Zaměstnavatelé mohou na penzijní připojištění přispívat, ale také nemusejí – stejně jako dnes. Záleží na personální politice společnosti a také na odborech, co se jim podaří prosadit do kolektivní smlouvy.

Autor: MPSV

Kontakt


Ing. Vladimír Votava
E-mail votava@pracespenezi.cz
Tel.: +420 777 856 050

Alena Macková (asistentka)
E-mail: mackova@pracespenezi.cz
Tel.: +420 730 518 586